Statut Fundacji

 

STATUT FUNDACJI MIĘDZYLUDZKIE INSPIRACJE SZTUKĄ TEATRALNĄ TEATR MIST

I.   Postanowienia ogólne.
§1
Fundacja Międzyludzkie Inspiracje Sztuką teatralną ? Teatr MIST zwana w dalszych postanowieniach niniejszego statutu „Fundacją” została ustanowiona przez Fundatorów ? założycieli:
1)     Stanisława Michno, syna Wojciecha i Katarzyny, zamieszkałego w Krakowie, osiedle Centrum B nr 6/46
2)    Wojciecha Jana Michno, syna Stanisława i Agnieszki, zamieszkałego w Krakowie, osiedle Centrum B nr 6/46,
Zwanych w dalszych postanowieniach tego statutu Fundatorami ? Założycielami, aktem notarialnym sporządzonym dnia 3 lipca 2002 roku przed notariuszem Tomaszem Kotem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Krakowie, Rep. A nr /2002
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§3
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Fundacja jest osobą prawną. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dni 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§5
Nadzór nad Fundacją Pełni Minister właściwy do spraw kultury i sztuki.
II.             Cele i zasady działania Fundacji
§6
Fundacja jest instytucją społeczną. Służy wszechstronnej pomocy twórcą kultury i artystom. Fundacja w swej działalności kieruje się ideami porozumienia społecznego, dialogu i współpracy.
§7
Celami Fundacji są:
 • wychowywanie poprzez sztukę teatralną,
 • propagowanie międzyludzkich uniwersalnych wartości moralnych,
 • tworzenie i wspieranie ruchu teatralnego propagującego przyjaźń między ludźmi i szacunek bez względu na pochodzenie i wyznanie.
§8
Wymienione w §7 cele Fundacja realizuje przez:
 • opracowanie i adaptacja na scenę wybitnych dzieł literatury światowej zgodnych z założeniami Fundacji,
 • tworzenie i wystawianie przedstawień teatralnych,
 • organizowanie spotkań pospektaklowych o charakterze dyskusyjnym,
 • organizowanie warsztatów teatralnych,
 • wspieranie amatorskich i zawodowych teatrów ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych grup teatralnych, dla których idea porozumienia i szacunku między ludźmi będzie bliska Fundacji,
 • podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów przedstawionych w §7.
III.             Organy Fundacji
§9
Organem Fundacji jest Rada Fundacji zwana dalej Radą oraz Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
§10
RADA FUNDACJI
 • W skład Rady Fundacji wchodzą:
fundatorzy ? założyciele Fundacji,
inne osoby zaproszone przez Radę.
 • Członkostwo w radzie wygasa w przypadku:
odwołania przez większość członków Rady,
rezygnacji członka Rady,
śmierci członka Rady.
 • Członek rady może zostać odwołany gdy:
uporczywie lub w rażący sposób działa na szkodę Fundacji lub niezgodnie z jej Statutem i celami,
nie uczestniczy w pracach Rady przez okres co najmniej 2 lat.
Uchwała o odwołaniu członka Rady podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 • Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo.
 • Na czele Rady stoi Przewodniczący rady wybierany przez radę większością głosów.
 • Rada obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek połowy składu rady.
 • Posiedzenia rady prowadzi jej Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
 • Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej składu Rady.
 • Uchwala o zmianie Statutu Fundacji podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 • Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
§11
Do kompetencji rady należy:
 • wybór Przewodniczącego Rady,
 • określenie kierunków działalności Fundacji i ocena ich realizacji,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu, dokonywanie zmian w jego składzie, wybór Prezesa i Wiceprezesa,
 • przyjmowanie rocznych bilansów i sprawozdań Zarządu z wykonywanych zadań, dokonywanie oceny jego działalności,
 • dokonywanie zmian Statutu Fundacji pod warunkiem nienaruszenie jej podstawowych celów,
 • ustalanie różnych form uznania dla donatorów i podejmowanie uchwał w tej sprawie,
 • ocena realizacji celów Fundacji,
 • inicjowanie nowych form realizacji celów i zadań Fundacji.
§12
ZARZĄD FUNDACJI:
 • Zarząd składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz członka lub członków powoływanych przez Radę na okres 3 lat.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,
 • Uchwały zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje z datą:
upływu kadencji,
złożenia rezygnacji,
odwołania przez Radę,
śmierci członka Zarządu.
 • Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes i Wiceprezes samodzielnie lub członek Zarządu z Prezesem lub Wiceprezesem.
§13
Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą pracą Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • ustalanie programów i planów działania Fundacji,
 • uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
 • kierowaniem rozdziałem funduszów oraz innych dóbr materialnych,
 • podejmowanie darowizn, spadków, zapisów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją, przystąpienia do innej fundacji, spółki lub stowarzyszenia,
 • stworzenie stanu likwidacji Fundacji.
§14
Wykonanie poszczególnych czynności administracyjnych, gospodarczych, organizacyjnych Zarząd może zlecić osobom fizycznym lub instytucjom.
§15
Zarząd składa coroczne sprawozdania z działalności na zebraniu Rady i ponosi przed nią odpowiedzialność za gospodarowanie funduszem Fundacji.
IV.             Majątek Fundacji.
§16
1.      Początkowy majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 (wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji).
2.      Dochodami Fundacji są:
spadki, zapisy, darowizny, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
wpływy ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację,
odsetki bankowe.
3.     Dochody Fundacji mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, chyba że donator określił bliżej cel, na który przeznaczona jest wpłacana przez niego kwota.
4.      Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.
V.                 Postanowienia końcowe
§17
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§18
Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§19
 • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 • Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
§20
 • Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd większością dwóch trzecich głosów.
 • O likwidacji Zarząd zawiadamia Radę oraz Ministra właściwego do spraw kultury i sztuki.
 • Likwidatora powołuje Zarząd. Likwidatorem może zostać jeden z członków Zarządu.
§21
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działanie jest zbliżone z celami Fundacji.
§22
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym rejestrze Sądowym.